ดร.ปัญญา  โชติเทวัญ

ประธานกรรมการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ

เจ้าของบ้าน สุขาวดี            ดร.ปัญญา  โชติเทวัญ 

เกิดวันที่                             12  มกราคม  2475

ภูมิลำเนา                            อำเภอวิเศษไชยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน                 ประธานกรรมการบริษัท  สหฟาร์ม จำกัด  และบริษัทเครือ

สถานที่ทำงาน บริษัท สหฟาร์ม  จำกัด  

                              

ประสบการณ์                      พ.ศ.2495-2506 : รับราชการตำแหน่ง  พยาบาลในกองทัพเรือ 11 ปี

พ.ศ. 2506-2517 : รับราชการตำแหน่งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร12  ปี 

ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าสารวัตรสุขาภิบาล  เขตสามเสน

ประวัติการศึกษา                วิชาพยาบาล กรมการแพทย์ทหารเรือ (พ.ศ.2494)

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์       ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2533

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

สถาบันราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา  2545

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำปีการศึกษา  2545

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำปีการศึกษา  2545

  แนะนำ - ติชมเรา

Email: Sukhawadee@gmail.com

Tel. 038-221515

Fax. 038-223265

 

   ช่องทางติดตามเรา

  • Grey Facebook Icon